คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

กิจกรรมคณะ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
11ก.ค.

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
10ก.ค.

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 โดยมีกรรมการ ตรวจประเมินคือ
1.ผศ.นาวาเอก ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง กรรมการ
3.อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว กรรมการ

การติดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

Scroll to Top