คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

ปรัชญา

“มุ่งผลิตวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการผลิต และบริการที่มีคุณภาพและคุณธรรมตรงความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่ภาครัฐ และเอกชน”

จุดเด่นของสาขาวิชา

“จบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลาย เพราะการสอนแบบมุ่งเน้นองค์ความรู้ผสานกับการจำลองสถานการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรม”

หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสภาวิศวกร

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Eng. (Industrial Engineering)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์นภารัตน์ ไพรินทร์

ประธานหลักสูตร

 • อาจารย์วิทย์  วรรณวิจิตร
 • อาจารย์ ดร.นุโรจน์ พานิช
 • อาจารย์วิลาสินี รอดนิ่ม
 • อาจารย์มนัสภรณ์ อำไพรัตน์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

หัวข้อ
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
25
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาทุกคนเรียน (บังคับเรียน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง)
1
TM 100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม
(Transcendental Medication Technique to Dharma)
ส่วนที่ 2 ให้นักศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
24
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6
2. กลุ่มวิชาภาษา
6
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
105
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม เรียนไม่น้อยกว่า
52
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
53
2.1) วิชาเฉพาะบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
47
2.2) วิชาเฉพาะเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6
รวม
136

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรอุตสาหการ
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วิศวกรในส่วนต่าง ๆ ภาคบริการ
 • วิศวกรความปลอดภัย
 • วิศวกรขาย
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรประเมินโครงการ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน
 • นักด้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • วิศวกรวางแผนการผลิต
 • วิศวกรด้านการเงิน
 • ผู้ประกอบการอิสระ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 • PLO1 กำหนดปัญหา และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์มาแก้ไขปัญหาได้
 • PLO2 ใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเก็บข้อมูล ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พร้อมประยุกต์ทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการได้
 • PLO3 ประยุกต์กระบวนการทางวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถวัดผลและประเมินผลได้
 • PLO4 ประยุกต์พื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินโครงการทางวิศวกรรมอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
 • PLO5 ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีใบที่ 2 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

  • ใช้ระบบเหมาจ่าย รายเดือน เดือนละ 3,300 บาท
  • สามารถกู้ กองทุนกู้ยืม กยศ.และกรอ.ได้
  • สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ ตามเกณฑ์การเทียบโอนของสถาบัน
Scroll to Top