คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

กิจกรรมคณะ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการ

กิจกรรมคณะ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 โดยมีกรรมการ ตรวจประเมินคือ
1.ผศ.นาวาเอก ดร.ไชโย ธรรมรัตน์ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง กรรมการ
3.อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว กรรมการ

กิจกรรมคณะ

โครงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชนร่วมสมัคคี “เรื่องการอบรมติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์”

โครงการบริการวิชาการ

Scroll to Top