คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2536  เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันรัชต์ภาคย์จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นประกอบด้วย  2  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ต่อมาทางวิทยาลัย  ได้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อรับใช้สังคมตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา “ผลิตวิศวกรที่สนองความต้องการของตลาดและมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรม”

ปณิธาน  “ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกแห่งคุณธรรมที่แท้จริง”

วิสัยทัศน์  “คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์  มุ่งผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรม  และดำเนินการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมแก่ภาครัฐและเอกชน”

พันธกิจ  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ยึดแนวทางปณิธานการก่อตั้งวิทยาลัยบนรากฐานในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรมอย่างแท้จริง  ตามปรัชญาข้างต้น  โดยมุ่งเน้นปัจจัย  3  ประการคือ  นักศึกษา  ขบวนการศึกษา  และความรู้ด้านวิชาการโดยจัดการศึกษาเพื่อสร้างนักศึกษาที่เป็นพลเมืองที่ดี  มีความรู้ดี  ประกอบด้วยความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย  เป็นผู้มีจริยธรรมสูง  และสร้างความรู้ในลักษณะองค์รวม  ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวและสังคมประเทศชาติ”

Scroll to Top