คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการตรวจประเมิน ประกันคูณภาพ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 โดยมีกรรมการ ตรวจประเมินคือ

 1.ผศ.นาวาเอก ดร.ไชโย  ธรรมรัตน์ประธานกรรมการ

2.รศ.ดร.เดชา  พวงดาวเรือง     กรรมการ

3.อาจารย์บุปผา  พิกุลแก้ว        กรรมการ

Scroll to Top